علی کریمی

مسئول دفتر و حوزه ریاست

تحصیلات:کارشناسی حسابداری
شماره تماس:۰۸۶۳۳۱۳۵۷۷۲