خانم قدیمیان

سرپرست حقوق و دستمزد

تحصیلات: دکتری کشاورزی
شماره تماس:۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰