احمد قلی

سرپرست معاونت مالی و اداری

تحصیلات
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۱۱۲۱