احسان غفاری

سرپرست دبیر خانه

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰