امیر حسین نجمی

سرپرست امور اداری

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اجتماعی_ جامعه شناسی

شماره تماس : ۰۸۶۳۳۱۳۲۶۵۲