ایرج ابراهیمی

سرپرست منابع آب

تحصیلات: کارشناسی مهندسی تولیدات دامی
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰