محمد رضا قدبیگی

سرپرست امور قراردادها

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰