مهدی شکروی

سرپرست موزه تنوع زیستی و سرپرست واحد HSE

تحصیلات
شماره تماس ۰۸۶۳۳۳۱۳۲۰۲۰