خانم فرازمندی

اداره نگهداری و نظارت بر فضای سبز

تحصیلات: دکتری مهندسی کشاورزی _علوم باغبانی گرایش گل ها و گیاهان زینتی
شماره تماس:۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰