اعمال نظارت عالي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز شهر اراک در قالب گروه‌هاي كارشناسي (ناظرين فضاي سبز- حفظ نباتات- بهداشت و محيط زيست)

نظارت عالي بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز شهر اراک

طراحي, اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز

توليد و خريد و فروش گل و گياه و درخت و درختچه زينتي

طراحي, اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري

جنگل‌كاري, توسعه و نگهداري جنگل‌هاي دست كاشت در قالب طرح عظيم كمربند سبز پيرامون شهر اراک

اجراي طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي

تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پارك‌ها و فضاهاي سبز

ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري

اقدامات لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان فضاي سبز شهر اراک

ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي و ساير سازمان‌ها و اشخاص ذيربط داخل و خارج كشور

تشكيل كميته‌هاي برنامه‌ريزي آب و خاك و فضاي سبز, دفع آفات و بيماري‌هاي گياهي و بررسي آلودگي‌ها

تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط در ارتباط با طرح جامع فضاي سبز

بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف سازمان

بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت

تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات مربوط با تصويب موردي شوراي سازمان

بررسي و پيشنهاد مقررات, معيارها, آئين‌نامه‌ها و بهينه‌هاي مناسب حفظ و گسترش فضاي سبز جهت تصويب مراجع ذيربط

شناسايي گونه‌هاي موجود درختي و درختچه‌اي و تهيه نقشه پراكندگي آنها در شهر اراک
بررسي و شناسايي گونه‌هاي بومي درختي و درختچه‌اي اراک

بررسي سازگاري اكولوژيكي گونه‌هاي گياهي زينتي با اقليم شهري و تعيين گونه‌هايي كه نسبت به آلودگي‌هاي زيست محيطي حساسيت و يا مقاومت دارند

تعيين مناطق زيست محيطي شهر اراک در رابطه با مسائل گياهي

فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز