سجاد یارمحمدی

سرپرست اداره فنی و اجرایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۷۴۰