علیرضا شعبانی

سرپرست مبلمان شهری و تبلیغات محیطی

تحصیلات: کارشناسی ارشد
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۷۰۴۰