علی نجفی

سرپرست معاونت فضای سبز

تحصیلات : کارشناسی ارشد گرایش زراعت
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۰۵۵۸