رضا آباقری

سرپرست معاونت سیما و منظر

تحصیلات: کارشناسی برق
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۷۰۴۰