سازمان پارکها و فضای سبز شهر اراک در سال ۱۳۷۰ با هدف توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و نیز ارتقا فرهنگ زیست محیظی ایجاد و وظایف مصوب و قانونی این سازمان برابر اساسنامه عبارتست از حفظ و نگهداری امور تمامی پارکها ،بلوارها،میادین و فضاهای سبز واقع در حریم شهر اراک اعم از حاشیه خیابان ها و لچکیها،نوارهای جنگلی و جنگلکاری ها ،کمربند سبز و نیز انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط با مسائل فضای سبز و برنامه ریزی جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی.طرح توسعه فضای سبز شهری متناسب با طرح های پیشنهادی از سوی شهرداری محترم و منطبق بر طرح تفضیلی تهیه شده مشاور میباشد و در این راستا وسعت فضای سبز تحت پوشش این سازمان در سال ۱۳۷۵ از ۱۷۶ هکتار به بیش از ۱۳۳۶ هکتار در سال ۹۶ افزایش یافته است. از ابتدای سال ۹۶ حسب دستور وزارک کشور دو سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان زیباسازی تلفیق شده و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از ابتدای سال بصورت رسمی اغاز بکار نمود