اجرای عملیات نورپردازی گسترده حسب دستور شهردار محترم شهر اراک در مناطق سطح شهر در حال اجرا میباشد