آدرس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری:

اراک – کوی صنعتی- منطقه یک -جنب استخر ماشین سازی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

شماره تماس  سازمان »

۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰-۲۳

شماره خط مستقیم دفتر ریاست                                     ۳۳۱۳۵۷۷۲

شماره خط مستقیم دفتر معاونت فضای سبز                       ۳۳۱۳۰۵۵۸

شماره خط مستقیم دفتر معاونت سیما و منظر                     ۳۳۱۳۷۰۴۰

آدرس کانال تلگرامی  »

ID:@smfs_arak

https://t.me/smfs_arak

آدرس ایمیل سازمان                                       araksmf@gmail.com