سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک:
اراک – کوی صنعتی- منطقه یک – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
شماره تماس

۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰

۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۱

۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۲

۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۳

دفتر ریاست

۰۸۶۳۳۱۳۵۷۷۲

دفتر معاونت فضای سبز

۰۸۶۳۳۱۳۰۵۵۸

دفتر معاونت سیما و منظر

۰۸۶۳۳۱۳۷۰۴۰

کانال تلگرامی
https://t.me/s_smfs_arak
اینستاگرام
www.instagram.com/s_smfs_arak