آدرس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری:

اراک – کوی صنعتی- منطقه یک – سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

شماره تماس

۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰-۲۳

شماره خط مستقیم دفتر ریاست                                     ۳۳۱۳۵۷۷۲

شماره خط مستقیم دفتر معاونت فضای سبز                       ۳۳۱۳۰۵۵۸

شماره خط مستقیم دفتر معاونت سیما و منظر                     ۳۳۱۳۷۰۴۰

تلگرام  »
https://t.me/s_smfs_arak
اینستاگرام   »
www.instagram.com/s_smfs_arak
آدرس ایمیل سازمان                                       araksmf@gmail.com