کاشت گلهای داوودی و کلم زینتی در منطقه ۳

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با توجه
به اهمیت بخش فضای سبز و نیاز به کاشت گونه های گیاهی و درختان در مناطق مختلف
شهری، نیازسنجی برای کاشت گونه مناسب انجام می شود.
در مناطق پنج گانه اراک با ایجاد فضاهای جدید مانند بلوار، پارک و… نیاز به تغییر گونه
یا از بین رفتن گونه گیاهی و درخت به دلایل مختلف می بایست گونه یا نهال جدید جایگزین یا کاشته شود.
نیاز هر منطقه در دوره های مشخص توسط کارشناسان بررسی و گیاه یا درخت مناسب
برای کاشت در نظر گرفته می شود.
بر این اساس طبق نیازسنجی انجام شده توسط کارشناسان منطقه ۳، گلهای کلم زینتی
برای پارک بدر منطقه فیجان و گلهای داوودی و کلم زینتی برای فلاورباکس های مقابل
شهرداری ناحیه سنجان در نظر گرفته و توسط عوامل اجرایی کاشته شد.

قسمت گفتگوها بسته شد.