آغاز عملیات کاشت چنار در اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

۱۱۰ اصله چنار در دره گردو و ۱۰۰ اصله چنار در خیابان جهان پناه اراک کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک، برنامه درخت کاری منطقه گردشگری گردو از اقدامات برنامه ریزی شده سازمان بوده و شهردار محترم کلانشهر اراک نیز در بازدید های صورت گرفته نسبت به پوشش درخت کاری این محدوده تاکید کرده است.

بر این اساس درخت کاری این محدوده طبق برنامه ریزی مشخص در دستور کار قرار گرفت و در گام نخست ۱۱۰ اصله چنار کاشته شد.

همچنین بر اساس ارزیابی های انجام شده ۱۰۰ اصله چنار نیز در خیابان جهان پناه توسط تیم اجرایی سازمان کاشته شد.

با توجه به اینکه دره گردو منطقه گردشگری و تفرجگاه شهروندان است ایجاد فضای سبز مناسب و گسترش آن در این محدوده اهمیت ویژه دارد، این مهم در کنار اثرگذاری در تلطیف هوای اراک محیطی مناسب برای اتراق شهروندان را فراهم می کند.

توسعه و حفظ فضای سبز مناطق از اولویت های سازمان تلقی می شود و این موضوع در مناطقی مانند دره گردشگری گردو مورد توجه ویژه تری قرار دارد.

کاشت درخت در مناطق مختلف مورد ارزیابی مستمر قرار می گیرد و بر اساس نیاز مناطق درخت کاری در تعداد مشخص انجام می شود.

درختان بر اثر شرایط طبیعی محیطی در معرض نابودی قرار دارند که در صورت بروز این شرایط باید درختان جدید جایگزین و فضای سبز موجود حفظ شود.


قسمت گفتگوها بسته شد.