آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار, مزایده مناقصه | 0

سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته ۱۱ منطقه تفکیکی خود را بصورت حجمی و به مدت یک سال بشرح ذیل و از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید :

کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۱ روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات خود به امور قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یک– روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۲۳-۳۳۱۳۲۰۲۰ تماس حاصل نمایند.

لازم به توضیح است که آگهی فوق در روزنامه سراسری تجارت و هفته نامه چشم براه چاپ گردیده است.

متن آگهی

قسمت گفتگوها بسته شد.