اسناد مناقصه

ارسال شده در: اخبار, مزایده مناقصه | 0

  آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حجمی مناطق۱۲گانه سازمان   اسنادمناقصه محوطه ترمینال   اسنادمناقصه بوستان بانوان   اسنادمناقصه نوارهای جنگلی   اسنادمناقصه پارک وحش   اسناد مناقصه منطقه شهید باهنر   اسناد مناقصه منطقه ۱   اسناد مناقصه منطقه … ادامه یافت

آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار, مزایده مناقصه | 0

سازمان سیما،منظر و فضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته ۱۱ منطقه تفکیکی خود را بصورت حجمی و به مدت یک سال بشرح ذیل و از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید : … ادامه یافت